Yat Kiralama / Tekne Kiralama

STD-101
başlangıç400 €

STD-1016 kabin

Min Kiralama
5 Gece
Marina
Fethiye

...

STD-102
başlangıç700 €

STD-1027 kabin

Min Kiralama
5 Gece
Marina
Fethiye

...

STD-103
başlangıç500 €

STD-103 6 kabin

Min Kiralama
5 Gece
Marina
Fethiye

...

STD-104
başlangıç500 €

STD-1048 kabin

Min Kiralama
5 Gece
Marina
Fethiye

...

STD-105
başlangıç675 €

STD-105 6 kabin

Min Kiralama
5 Gece
Marina
Fethiye

...

STD-106
başlangıç500 €

STD-1069 kabin

Min Kiralama
5 Gece
Marina
Fethiye

...

STD-108
başlangıç714 €

STD-1086 kabin

Min Kiralama
3 Gece
Marina
Fethiye

...

STD-109
başlangıç645 €

STD-1096 kabin

Min Kiralama
3 Gece
Marina
Fethiye

...

STD-110
başlangıç375 €

STD-1103 kabin

Min Kiralama
3 Gece
Marina
Fethiye

...

STD-111
başlangıç800 €

STD-1118 kabin

Min Kiralama
3 Gece
Marina
Fethiye

...

STD-112
başlangıç400 €

STD-1124 kabin

Min Kiralama
3 Gece
Marina
Fethiye

...

STD-113
başlangıç390 €

STD-1133 kabin

Min Kiralama
3 Gece
Marina
Fethiye

...

KMF-202
başlangıç600 €

KMF-2026 kabin

Min Kiralama
5 Gece
Marina
Fethiye

...

KMF-203
başlangıç600 €

KMF-203 6 kabin

Min Kiralama
5 Gece
Marina
Fethiye

...

KMF-204
başlangıç550 €

KMF-2048 kabin

Min Kiralama
5 Gece
Marina
Fethiye

...

KMF-205
başlangıç900 €

KMF-205 8 kabin

Min Kiralama
5 Gece
Marina
Fethiye

...

KMF-206
başlangıç1,170 €

KMF-2068 kabin

Min Kiralama
3 Gece
Marina
Fethiye

...

KMF-207
başlangıç500 €

KMF-207 6 kabin

Min Kiralama
5 Gece
Marina
Fethiye

...

KMF-208
başlangıç1,000 €

KMF-208 7 kabin

Min Kiralama
5 Gece
Marina
Fethiye

...

KMF-210
başlangıç900 €

KMF-210 10 kabin

Min Kiralama
5 Gece
Marina
Fethiye

...

KMF-212
başlangıç500 €

KMF-212 3 kabin

Min Kiralama
7 Gece
Marina
Fethiye

...

KMF-213
başlangıç500 €

KMF-2134 kabin

Min Kiralama
5 Gece
Marina
Fethiye

...

KMF-215
başlangıç500 €

KMF-2153 kabin

Min Kiralama
3 Gece
Marina
Fethiye

...

KMF-216
başlangıç1,250 €

KMF-2166 kabin

Min Kiralama
3 Gece
Marina
Fethiye

...

KMF-217
başlangıç750 €

KMF-2178 kabin

Min Kiralama
3 Gece
Marina
Fethiye

...

KMF-219
başlangıç463 €

KMF-2193 kabin

Min Kiralama
3 Gece
Marina
Fethiye

...

KMF-220
başlangıç750 €

KMF-2206 kabin

Min Kiralama
3 Gece
Marina
Fethiye

...

KMF-221
başlangıç500 €

KMF-2218 kabin

Min Kiralama
3 Gece
Marina
Fethiye

...

KMF-222
başlangıç1,000 €

KMF-222 8 kabin

Min Kiralama
3 Gece
Marina
Fethiye

...

LKS-301
başlangıç1,000 €

LKS-3018 kabin

Min Kiralama
5 Gece
Marina
Fethiye

...

LKS-302
başlangıç700 €

LKS-302 5 kabin

Min Kiralama
5 Gece
Marina
Fethiye

...

LKS-303
başlangıç1,500 €

LKS-303 8 kabin

Min Kiralama
5 Gece
Marina
Fethiye

...

LKS-306
başlangıç950 €

LKS-3068 kabin

Min Kiralama
5 Gece
Marina
Fethiye

...

LKS-307
başlangıç1,500 €

LKS-3078 kabin

Min Kiralama
3 Gece
Marina
Fethiye

...

LKS-308
başlangıç1,000 €

LKS-308 6 kabin

Min Kiralama
5 Gece
Marina
Fethiye

...

LKS-309
başlangıç1,000 €

LKS-309 6 kabin

Min Kiralama
5 Gece
Marina
Fethiye

...

LKS-310
başlangıç1,000 €

LKS-310 8 kabin

Min Kiralama
5 Gece
Marina
Fethiye

...

LKS-311
başlangıç1,000 €

LKS-311 8 kabin

Min Kiralama
5 Gece
Marina
Fethiye

...

LKS-312
başlangıç1,500 €

LKS-3128 kabin

Min Kiralama
5 Gece
Marina
Fethiye

...

LKS-313
başlangıç800 €

LKS-3133 kabin

Min Kiralama
3 Gece
Marina
Fethiye

...

LKS-314
başlangıç1,500 €

LKS-31410 kabin

Min Kiralama
5 Gece
Marina
Fethiye

...

LKS-315
başlangıç2,500 €

LKS-315 14 kabin

Min Kiralama
5 Gece
Marina
Fethiye

...

LKS-316
başlangıç1,000 €

LKS-316 8 kabin

Min Kiralama
5 Gece
Marina
Fethiye

...

LKS-317
başlangıç900 €

LKS-317 5 kabin

Min Kiralama
5 Gece
Marina
Fethiye

...

LKS-318
başlangıç2,100 €

LKS-31812 kabin

Min Kiralama
5 Gece
Marina
Fethiye

...

LKS-319
başlangıç1,500 €

LKS-319 6 kabin

Min Kiralama
5 Gece
Marina
Fethiye

...

LKS-320
başlangıç1,000 €

LKS-320 6 kabin

Min Kiralama
5 Gece
Marina
Fethiye

...

LKS-321
başlangıç1,000 €

LKS-3216 kabin

Min Kiralama
5 Gece
Marina
Fethiye

...

LKS-322
başlangıç550 €

LKS-3223 kabin

Min Kiralama
3 Gece
Marina
Fethiye

...

LKS-325
başlangıç900 €

LKS-3254 kabin

Min Kiralama
5 Gece
Marina
Fethiye

...

 LKS-326
başlangıç500 €

LKS-3264 kabin

Min Kiralama
5 Gece
Marina
Fethiye

...

LKS-327
başlangıç900 €

LKS-327 5 kabin

Min Kiralama
5 Gece
Marina
Fethiye

...

 LKS-328
başlangıç700 €

LKS-328 8 kabin

Min Kiralama
5 Gece
Marina
Fethiye

...

LKS-329
başlangıç1,500 €

LKS-329 5 kabin

Min Kiralama
5 Gece
Marina
Fethiye

...

LKS-330
başlangıç900 €

LKS-3304 kabin

Min Kiralama
3 Gece
Marina
Fethiye

...

LKS-331
başlangıç895 €

LKS-3315 kabin

Min Kiralama
3 Gece
Marina
Fethiye

...

LKS-332
başlangıç715 €

LKS-332 4 kabin

Min Kiralama
3 Gece
Marina
Fethiye

...

LKS-334
başlangıç1,200 €

LKS-3348 kabin

Min Kiralama
3 Gece
Marina
Fethiye

...

LKS-335
başlangıç2,000 €

LKS-3356 kabin

Min Kiralama
3 Gece
Marina
Fethiye

...

LKS-336
başlangıç1,500 €

LKS-3366 kabin

Min Kiralama
3 Gece
Marina
Fethiye

...

LKS-337
başlangıç1,500 €

LKS-3374 kabin

Min Kiralama
3 Gece
Marina
Fethiye

...

VIP-401
başlangıç2,000 €

VIP-4015 kabin

Min Kiralama
5 Gece
Marina
Fethiye

...

VIP-402
başlangıç2,000 €

VIP-402 4 kabin

Min Kiralama
5 Gece
Marina
Fethiye

...

VIP-408
başlangıç1,400 €

VIP-4084 kabin

Min Kiralama
3 Gece
Marina
Fethiye

...

Kaya Yachting